Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

Youri

Wskaźniki makroekonomiczne

Recommended Posts

Beige Book

Jest to raport zawierający informacje o bieżących warunkach gospodarowania i oczekiwaniach w poszczególnych regionach Stanów Zjednoczonych. Zawiera dodatkowo wywiady z biznesmenami i ekonomistami prezentującymi swoje indywidualne poglądy na aktualne trendy gospodarcze. Przygotowywany jest przez system rezerwy federalnej i publikowany 8 razy do roku. Informacje w nim zawarte, przedstawiają spóźniony, aczkolwiek pomocny w prognozowaniu przyszłej polityki monetarnej obraz sytuacji. Informacje zawarte w nim mają przedłożenie na kurs walutowe dopiero po pewnym czasie.

CBI Report

Raport o koniunkturze w branży przemysłowej oraz usługowej w Wielkiej Brytanii. Publikowany jest co kwartał w oparciu o ankiety członków stowarzyszenia, w których respondenci oceniają poziom produkcji, zapasów, sprzedaży czy cen. Publikacja raportu może mieć pewien wpływ na rynek funta, gospodarki amerykańskiej.

Chicago PMI

Indeks produkcji obrazujący aktywność sektora wytwórczego w okręgu Chicago. Wartość powyżej 50 oznacza rozwój regionu, natomiast wartości niższe recesję. Doskonałe narzędzie prognostyczne dla wskaźnika ISM ze względu na podobną budowę oraz wcześniejszy termin publikacji danych.

Construction Spending

Wskaźnik wydatków na konstrukcje budowlane publikowany w 1-szy dzień roboczy miesiąca, mierzy wartość wydatków na konstrukcje budowlane poniesionych w danym miesiącu.

Consumer Confidence

Comiesięczny raport odnoszący się do poglądów konsumentów odnośnie bieżącej sytuacji i perspektyw gospodarki amerykańskiej. Aby poznać przekonania konsumentów amerykańskich, kieruje się co miesiąc pytania do reprezentacyjnej próby 5000 gospodarstw domowych, które mają stanowić o sytuacji gospodarczej USA. Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczą oceny bieżącej sytuacji oraz potencjalnych warunków gospodarowania za 6 miesięcy. W ankiecie respondenci oceniają: warunki gospodarcze, ilość dostępnych miejsc pracy, dochód w gospodarstwie domowym. Budowa indeksu Consumer Confidence oparta jest o 60% wartości indeksu oczekiwań i 40% indeksu bieżącej sytuacji. Indeks zaufania konsumentów posiada negatywną korelację ze stopą bezrobocia, pozytywnią z dochodem realnym gospodarstw domowych i zachowaniem się cen akcji.

Innym indeksem odzwierciedlającym poziom nastrojów konsumentów jest Michigan Sentiment, który publikowany jest nieco wcześniej ( na początku miesiąca). Raport o zaufaniu konsumentów do gospodarki publikowany jest również w krajach europejskich, jednak nie odgrywa ona dużego znaczenia. Dane zawarte w tym wskaźniku, w przypadku podtrzymywania przez USA popytu w celu właściwego wzrostu gospodarczego w USA, znajdują odzwierciedlenie na rynkach całego świata.

Consumer Sentiment

Indeks nastrojów konsumentów opracowywany na podstawie badań przez Uniwersytet Michigan (UoM Consumer Sentiment Index) – wskaźnik ten jest w swojej konstrukcji bardzo podobny do indeksu konstruowanego przez Conference Board. Wstępne dane z bieżącego miesiąca publikowane są w drugi piątek miesiąca, natomiast ostateczny odczyt indeksu następuje w czwarty piątek miesiąca.

CPI

Consumer Price Index -CPI; Core-CPI

Raport, w którym ujęte zostały ceny płacone za dobra i usługi znajdujące się w koszyku nabywanym przez typowego konsumenta. Dla poszczególnych elementów takich jak koszty między innymi zakwaterowania, transportu, żywności, opieki medycznej, usług czy też ubrań. Do publicznej wiadomości podawany jest również wskaźnik nie ujmujący cen energii i żywności - Core CPI. Inflacja, określana poprzez CPI ma nieco większe znaczenie niż PPI a w większości przypadków to ona jest stawiana jak kryterium do analizy procesów inflacyjnych w USA. Ponadto inflacja CPI jest w wielu przypadkach narzędziem do obliczania realnych zmian niektórych wskaźników, przykładowo realna sprzedaż detaliczna. Istotność to dość istotny raport dla rynku walutowego, pozwalający nam prognozować posunięć banków centralnych. Należy jednak pamiętać, iż w okresach osłabienia gospodarczego bank centralny mniej interesuje się inflacją, a bardziej przywróceniem warunków do osiągnięcia wzrostu gospodarczego.

Durable Goods Orders

Wskaźnik mierzący wartość zamówień dla producentów dóbr trwałych, w ten sposób obrazując kondycje gospodarki amerykańskiej. Publikowany około 26-go każdego miesiąca.

Empire State Business Conditions Index

Nowojorski indeks koniunktury

Raport comiesięczny publikowany przez Bank Rezerwy Federalnej z Nowego Jorku, powstający w oparciu o ankiety wypełniane przez 175 szefów firm ze stanu Nowy Jork w których m.in. oceniają perspektywy biznesu w najbliższych 6-ciu miesiącach.

Employment Change

Mierzy liczbę nowych miejsc prac tworzonych w poprzednim miesiącu. Podnoszący się trend ma pozytywny skutek na walucie narodu. Liczba nowych miejsc prac będących w tworzeniu to jeden z najbardziej ważnych wskaźników zdrowia ekonomii ponieważ wydatki konsumpcyjne, które są wysoko współzależne z warunkami pracy , sporządzają duży index <a href="http://www.forum.traderteam.pl/viewtopic.php?t=263" title="produkt krajowy brutto - pkb">pkb</a>.

Employment Report

Jeden z najważniejszych raportów gospodarczych w Stanach Zjednoczonych. Publikowany jest zazwyczaj w pierwszy piątek miesiąca i stanowi zwiastun dla wszystkich innych wskaźników dotyczących tego samego okresu. Wśród danych w nim zawartych najważniejsze to: liczba nowych zatrudnionych, stopa bezrobocia, która stanowi procent siły roboczej szukającej pracy, przeciętna kwota miesięcznych wynagrodzeń, która może czasami wywierać presję na stopę inflacji oraz przeciętna liczba godzin pracy w tygodniu. Raport o zatrudnieniu, z uwagi na szeroki podział zatrudnionych pomiędzy sektory gospodarcze, stanowi doskonałe źródło wiedzy o tym, które sektory aktualnie przeżywają osłabienie, a których perspektywy zaczynają być coraz lepsze. Jeden z najważniejszych raportów dla rynku walutowego, stanowiący o sytuacji gospodarczej w kraju. Dane odbiegające od oczekiwań powodują bardzo gwałtowne ruchy na rynkach.

Existing Home Sales

Sprzedaż domów na rynku wtórnym

Źródło: National Association of Realtors

Publikacja: 25-go każdego miesiąca lub w pierwszy dzień roboczy po tym dniu o godzinie 16:00

Miara poziomu sprzedaży domów z rynku wtórnego. Uwzględnia zarówno zróżnicowanie geograficzne jak i ceny oraz zasób domów z rynku wtórnego

Factory Orders

Zamówienie składane przez amerykański przemysł, obejmujące środki trwałe, nietrwałe oraz wielkość zapasów produkcyjnych.

GDP

Gross Domestic Product

Produkt Krajowy Brutto mierzy wielkość produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem. <a href="http://www.forum.traderteam.pl/viewtopic.php?t=263" title="produkt krajowy brutto - pkb">pkb</a> jest więc miarą zmian całkowitej produkcji dóbr i usług w gospodarce. Dane publikowane są w trzech odsłonach.

Housing Starts

Liczba sprzedanych nowych domów podobnie jak liczba rozpoczętych budów spełnia bardzo ważną rolę w gospodarce - rynek nieruchomości jest zwiastunem silnej bądź słabej gospodarki oraz zaufania konsumentów do jej perspektyw. Dane pobierane są z około 15 tysięcy projektów budowlanych. Raport ten nie jest jednak tak ważny dla rynku finansowego jak Housing Starts, ze względu na późny czas publikacji. Liczba nowych domów najczęściej pokrywa się z wynikami z tego właśnie raportu. Istotność rynku walutowego: 2/10 (Tylko niespodziewane dane mogą wywołać pewne zamieszanie na rynku walutowym).

Industrial Production

Indeks produkcji przemysłowej mierzy zmiany w łącznej produkcji sektora przemysłowego, kopalnianego oraz sektora usług gazowych i elektrycznych. Podczas uwzględniania wskaźnika bierze się pod uwagę zarówno towary sprzedane na rynku krajowym jak również wyeksportowane. Wskaźnik produkcji przemysłowej jest wykorzystywany do prognozowania zmian <a href="http://www.forum.traderteam.pl/viewtopic.php?t=263" title="produkt krajowy brutto - pkb">pkb</a>. Istnotność dla rynku walutowego 6/10 ( mimo, że produkcja przemysłowa nie stanowi już głównej siły napędowej gospodarek światowych to jednak jej zachowanie wciąż jest niezwykle ważne dla uczestników rynków finansowych).

Initial Jobless Claims

Jeden z ciekawszych wskaźników gospodarczych w Stanach Zjednoczonych, gdyż publikowany co tydzień. Jego zachowanie pozwala nam prognozować liczby zawarte w raporcie o zatrudnieniu. W tym raporcie zawarte są trzy wskaźniki: liczba osób starających się o zasiłki po raz pierwszy, liczba osób starających się o zasiłki po raz kolejny oraz średnia z tej pierwszej wartości (ostatnie 5 tygodni). Mimo tego, uczestnicy rynków nie przywiązują do niego dużej wagi. Istotność dla rynku walutowego 2/10 (Nawet poważniejsze odchylenia od wartości oczekiwanych nie wywołują silniejszych ruchów na rynku walutowym).

ISM Manufacturing

Indeksy ISM należą do jednych z najważniejszych wskaźników oceniających koniukturę w gospodarce amerykańskiej. Co miesiąc publikowane są raporty oceniające sytuację w sektorze wytwórczym oraz w sektorze usług. Na podstawie przeprowadzanych ankiet konstruowany jest indeks główny oraz następujące subindeksy: nowych zamówień (waga 30% w indeksie głównym), bieżącej produkcji (25%), zatrudnienia (20%), dostaw towarów (15%) oraz poziomu zapasów (10%). Odczyt przewyższający 50% wskazuje na rozwój produkcji i całej gospodarki.Wskazanie na poziomie 45%-50% wyraża stagnację w sferze produkcji przemysłowej przy utrzymującym się rozwoju ekonomicznym. Wartość wskaźnika poniżej 40% oznacza stagnację zarówno przemysłu jak i całej gospodarki. Rynki finansowe przywiązują do wskaźnika ISM dużą wagę ze względu na jego kompleksowy charakter oraz korelację z poziomem produkcji przemysłowej. Ponadto uważa się, że zachowanie indeksu ma istotny wpływ na politykę monetarną prowadzoną przez Fed.

ISM-Non-Manufacturing

Purchasing Managers Non-Manufacturing Index / ISM Services Non-Manufacturing Index

Pochodna indeksu ISM. Pokazuje on aktywność w sektorze przedsiębiorstw usługowych. Opiera się na ankietach przeprowadzonych wśród około 370 szefów firm z sektora usługowego. Wartość indeksu powyżej 50 oznacza rozwój gospodarczy, natomiast wartość poniżej 50 oznacza recesję.

Leading Economic Indicators

Publikacja: Pod koniec miesiąca o godzinie 16:00

LEI jest zbiorem 10 różnych wskaźników. Są to: średnia długość tygodnia pracy, nowrejestrowani bezrobotni, nowe zamówienia, osiągi sprzedawców (wyniki sprzedaży), nowe zamówienia na dobra kapitałowe nie uwzględniające zamówień przemysłu zbrojeniowego, pozwolenia na budowę, poziom indeksu S&P500, wskaźnik M2 skorygowany o inflacje, różnica stóp procentowych 10-letnich obligacji i fed funds rate, indeks oczekiwań konsumentów.

New Home Sales

Sprzedaż nowych domów

Źródło: Census Bureau

Publikacja: Na koniec miesiąca lub na początku następnego o godzinie 16:00

Mierzy stopę sprzedaży nowych domów jednorodzinnych. Uwzględnia zróżnicowanie geograficzne, ceny oraz zasób nowych domów.

Nonfarm Payrolls

Liczba nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym; jeden z najważniejszych wskaźników obrazujący sytuację na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych oraz ogólną koniunkturę w gospodarce. Raport ten sporządzany jest przez amerykański Departament Pracy i publikowany w pierwszy piątek miesiąca na podstawie ankiet sporządzanych w gospodarstwach domowych oraz przedsiębiorstwach. Generalnie wskaźnik ten cechuje się znaczną zmiennością. Średni miesięczny przyrost nowych miejsc pracy powyżej 160 tys. w okresie półrocznym uważa się za przejaw dobrej kondycji gospodarki. Dane te uznawane są również jako istotny czynnik wpływający na kształt polityki monetarnej Fed. Reakcja rynku na publikację raportu z reguły jest bardzo gwałtowna, w przypadku danych znacznie różniących się od oczekiwań często dochodzi do pojawienia się luki cenowej. Miesięczny raport z rynku pracy zawiera ponadto dane o średnim czasie pracy w tygodniu (wskaźnik ten jest z kolei skorelowany z dynamiką produkcji przemysłowej oraz danymi o dochodach osobistych) oraz średniej godzinowej płacy.

Personal Income

Mierzy zmiany w poziomie dochodów osobistych. Raport ten podaje również oszczędności gospodarstw domowych oraz wynikająca z nich stopa oszczędności gospodarstw domowych w porównaniu do wydatków konsumpcyjnych.

Personal Spending

Mierzy zmiany w poziomie wydatkach na konsumpcję. Raport ten podaje również oszczędności gospodarstw domowych oraz wynikająca z nich stopa oszczędności gospodarstw domowych w porównaniu do wydatków konsumpcyjnych.

Philadelphia Fed Index

Raport banku w Filadelfii dotyczący kondycji gospodarczej w stanach Pensylwania, New Jersey i Delaware. Mierzy aktywność sektora wytwórczego. Zawiera m.in. dane o liczby nowych zamówień, zatrudnieniu czy aktywności gospodarczej. Wartość powyżej zera oznacza rozwój, poniżej natomiast recesję.

Źródło: Bank Rezerwy Federalnej z Filadelfii

PMI Manufacturing

Indeks (PMI) mierzy poziom aktywności nabywczej dyrektorów w sektorze produkcyjnym. Podnoszący się trend ma pozytywny skutek na walucie narodu. W celu publikacji indeksu, przeprowadzane są badania na pewnej liczbie tematów włączając zatrudnienie, produkcję, nowe zamówienia, dostawy, dostawcy i inwentarze. Przedsiębiorstwa obserwują te przeglądy dokładnie ponieważ mają wczesny dostęp do danych o wynikach ich spółki, które mogą być wiodącym wskaźnikiem ekonomicznych wyników.

PMI Services

Europejski odpowiednik ISM Service. Pokazuje koniunkturę w sektorze usługowym w strefie euro.

PPI

Producer Price Index; Core-PPI

Raport, w którym znajdują się wskaźniki inflacji podzielone ze względu na stopień zaawansowania produktów - surowce, półfabrykaty i dobra końcowe. Wskaźniki te odnoszą się do poziomu cen producentów. Główny indeks PPI różni się tym od indeksu CPI tym, że nie ujmuje cen usług ani cen produktów importowanych do kraju. PPI dotyczy tylko produktów rodzimych wytwórców. Oprócz tego ważną rolę w raporcie odgrywa Core PPI czyli wskaźnik nie uwzględniający zmiennych cen energii i żywności. Raport PPI publikowany jest kilka dni wcześniej przed raportem o cenach płaconych przez konsumentów i często służy analitykom do prognozowania danych zawartych w tym drugim raporcie. Istotność dla rynku walutowego: 6/10 (raport ten pozwala nam prognozować posunięcia banków centralnych, zachowanie PPI wyprzedza czasami ruchy wskaźnika CPI).

Retail Sales

Mierzy roczną zmianę w sprzedaży; wartości i wolumenie największych przedsiębiorstw detalicznych.

Tankan Survey

Raport Centralnego Banku Japonii odnośnie nastrojów przedsiębiorców. Publikowane dane odnoszą się do wszystkich firm, ale również osobno dla większych i mniejszych. Pozwala to na poznanie w jakim świetle poszczególne grupy przedsiębiorców postrzegają przyszłość gospodarczą swojego kraju. W raporcie znajdziemy odpowiedzi odnoszące się do oceny bieżącego i przyszłego zachowania się takich wskaźników jak warunki gospodarcze, poziom zapasów, wykorzystanie mocy produkcyjnych i poziom zatrudnienia. Główny indeks Tankan powstaje poprzez odjęcie od liczby pozytywnych odpowiedzi liczby negatywnych odpowiedzi. Spadające wartości sugerują, że coraz więcej przedsiębiorców zaczyna postrzegać sytuację gospodarczą kraju jako złą, choć generalnie pozostaje ona korzystna w opinii większości. Ujemne wartości oznaczają natomiast że gospodarka znajduje się w stanie poważnego zagrożenia recesją. Istotność dla rynku walutowego 8/10 : (Kurs Jena reaguje dość silnie na niespodziewane wartości z tego raportu).

Trade Balance

Stanowi zestawienie wartości dóbr i usług eksportowych – wywiezionych za granicę danego kraju oraz importowych – dostarczonych z zagranicy. Różnica pomiędzy wartością eksportu i importu danego kraju stanowi saldo handlowe. Jego dodatnia wartość wyraża przewagę eksportu nad importem, stanowiąc wyraz siły ekonomicznej kraju, co przemawia za umocnieniem danej waluty. Zgodnie z jedną z teorii kształtowania się kursów walutowych wymiana towarowa ma decydujący wpływ na wartość danej waluty. Publikowane co miesiąc dane o wymianie towarowej cechują się dużą zmiennością, ponadto występuje znaczne przesunięcie w czasie pomiędzy badanym okresem a czasem ogłoszenia danych. Wpływ publikacji na zachowanie rynku należy ocenić jako średni, poza przypadkami ekstremalnie dużych odchyleń od rynkowego konsensusu.

Unemployment Rate

Mierzy procent całkowitej siły roboczej, która jest bezrobotne i aktywnie szuka zatrudnienia. Podnoszące się bezrobocie to znak zwalniającej ekonomii.

ZEW Economic Sentiment

Indeks powstaje w oparciu o ankiety wypełnione przez 350 ekspertów finansowych. Wyraża on różnicę pomiędzy ekspertami oczekującymi poprawy w niemieckiej gospodarce w ciągu najbliższych 6-ciu miesięcy, a tymi którzy prezentują przeciwny punkt widzenia.

Starałem się dodać wszystkie jakie są możliwe. Proszę o ewentualne uzupełnienia tematu w postach.

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites

a jeśli kogos bardziej interesuje jak powstaja tego typu wskazniki i jak je interpretowac to polecam ksiazke Richarda Yamarone "Wskazniki Ekonomiczne"...cena ok 50 pln w twardej okladce 8-) pzdr

Share this post


Link to post
Share on other sites
a jeśli kogos bardziej interesuje jak powstaja tego typu wskazniki i jak je interpretowac to polecam ksiazke Richarda Yamarone "Wskazniki Ekonomiczne"...cena ok 50 pln w twardej okladce 8-) pzdr

Ja dalem 44.90 :-P tez w twardej

Share this post


Link to post
Share on other sites
Wszystko zlaezy od tego jak wazne sa te dane i jak czesta jest ich publikacja. Istnieje możliwość iz wazniejsze dane moga zapoczatkowac zmiane trendu poniewaz na kazdy wskaznik makroekonomiczny sklada się kilka posrednich wskazników, co pozwala Nam przewidziec przykładowe dane makro w innych przypadkach. Rynek również to czuje i stara sie wykorzystac nadarzajaca sie okazje wczesniej niz to mozliwe by zyskac jak najwiecej

Cytat z Tego tematu, postanowiłem tutaj kontynuować coby tam nie robić OT.

Czy z tych szczątkowych wskaźników składają się prognozy przykładowych danych (np. na forexfactory.com) ?

Jak działa mechanizm uzyskiwania takich wskaźników do stworzenia danych i jak się je tworzy ?

Czy te i inne ciekawostki o fundamentach znajdę w w/w książce Richarda Yamarone "Wskazniki Ekonomiczne" ?

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites

Zgadza się. Tutaj masz opisane wskaźniki, których dane publikowane są na forexfactory. Co do książki nie wiem naprawdę gdyż z niej nie korzystałem. Wiem jednak, z własnego doświadczenia iż analiza fundamentalna odgrywa istotna role w kształtowaniu popytu i podaży na określone waluty. Mozesz sobie porónwać kolorystycznie z forexfactory i wyszukac dany wskaźnik tutaj by wiedziec co to znaczy i ad jakiej dziedziny gospodarki jest odzwierciedleniem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kawał dobrej roboty i mnóstwo informacji dla takiego laika z AF jak ja. Napewno sie przydadzą a dodatkowa wiedza nigdy nie zaszkodzi. A książkę którą poleca Mike możliwe że zakupię =D

Pozdrawiam!

=)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

×
×
  • Create New...