Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

nemesis

Produkcja przemysłowa oraz Wykorzystanie mocy produkcyjnej

Recommended Posts

Indeks produkcji przemysłowej informuje nas o ile zmieniła się łączna produkcja sektora przemysłowego (przemysł przetwórczy, wydobywczy, energetyczny). Przez wykorzystanie mocy produkcyjnej rozumiemy jaki procent potencjału produkcyjnego został wykorzystany do osiągnięcia aktualnego poziomu produkcji przemysłowej. Spośród tych dwóch wskaźników, większe zainteresowanie inwestorów przypada na całkowitą produkcję przemysłową. Duże odchylenia aktualnych danych od prognoz może powodować silne reakcje inwestorów na rynku. "Ze względu na częste dość istotne zmiany tego wskaźnika inwestorzy śledzą go z uwagą i często pod jego wpływem dochodzi do większej zmienności. Ogólnie traktowany jest jako bardzo istotny."1 Wraz z publikacją całkowitej produkcji przemysłowej, publikowane są również dane z poszczególnych sektorów gospodarki, gdzie inwestorzy dowiadują się o kondycji danych gałęzi przemysłu (m. in. przemysł chemiczny, papierniczy, metalowy, samochodowy, wydobywczy).2

W Stanach Zjednoczonych publikowany jest Raport o produkcji przemysłowej, najczęściej około 15 dnia każdego miesiąca. Zawiera on 15 tabel i objętościowo zajmuje ok. 20 stron. Poza najważniejszymi informacjami odnośnie indeksu całkowitej produkcji przemysłowej oraz wykorzystania mocy produkcyjnej, zawiera także korekty dla poprzednich publikacji, stopy wzrostu miesięczne, kwartalne oraz roczne, dodatkowo przedstawia się szereg szczegółowych wykresów. Wskaźniki z raportu mierzą wielkość produkcji (nie wartość cenową) m. in. w tonach, metrach sześciennych czy w sztukach. Dla obliczenia wskaźnika, wielkość aktualnej produkcji odnosi się do roku bazowego (2002), który przyjmuje wartość 100. Gdy np. wskaźnik osiągnie wielkość 115, będzie to oznaczać, że produkcja w aktualnym miesiącu wzrosła o 15% w porównaniu z średnią miesięczną w roku 2002. Na indeks całkowitej produkcji przemysłowej przypada 295 składników, wyrażonych w konkretnych dobrach np. miedź, komputery, samochody itd. Dzięki jednostkowym miarom (np. tona, sztuka) możliwe jest porównywanie produkcji z wielkościami wcześniejszymi, pozbywamy się w ten sposób problemu związanego ze zmianą ceny w czasie.3

W Polsce, jak również w Unii Europejskiej produkcja przemysłowa jest indeksem, który ma za zadanie mierzyć zmiany w wartości produkcji sprzedanej w cenach stałych. Dodatkowo nie bierze się pod uwagę podatku akcyzowego oraz VATu, natomiast dolicza się dotacje otrzymane na wyprodukowanie danego produktu. Podobnie jak w USA bierze się pod uwagę firmy przemysłowe, jednakże zatrudniające minimum 10 osób (Polska).4

Dzięki wskaźnikowi wykorzystania mocy produkcyjnej, możemy zauważyć jak mocno odbiega produkcja przemysłowa (faktyczna) w danym kraju od jej produkcji potencjalnej. "Przez produkcje potencjalną rozumiemy produkcję, którą można by wytworzyć w gospodarce, gdyby racjonalnie były wykorzystane wszystkie czynniki produkcji, tj. zasoby pracy, kapitału i ziemi."5 W przeważającej większości przedsiębiorstw, a nawet we wszystkich, nie wykorzystuje się 100% mocy produkcyjnej. Sytuacja gdy produkcja faktyczna zbliża się do produkcji potencjalnej ma miejsce przy odpowiednio wysokim popycie na dobra produkowane przez daną firmę, przez co czynniki produkcji wykorzystywane są w coraz większym stopniu.6 Wskaźnik ten uzyskujemy przez podzielenie miesięcznej produkcji przemysłowej z miesięczną produkcją potencjalną. Sam rozmiar produkcji potencjalnej w gospodarce zależny jest od poziomu zasobów czynników produkcji oraz od stopnia efektywności wykorzystania tych czynników.7 Przykładem tutaj może być zwiększanie ilości maszyn wytwórczych wraz z zatrudnianiem coraz to większej ilości pracowników (zasób czynników) oraz zwiększenie ilości zmian pracowniczych przy danej maszynie (efektywność).

Ze względu na ścisłą korelację produkcji przemysłowej z aktywnością gospodarczą (<a href="http://www.forum.traderteam.pl/viewtopic.php?t=263" title="produkt krajowy brutto - pkb">pkb</a>), możliwe jest wykorzystanie tego wskaźnika jako prognoza przyszłego <a href="http://www.forum.traderteam.pl/viewtopic.php?t=263" title="produkt krajowy brutto - pkb">pkb</a>. Dzieje się tak dzięki temu, że informacje o produkcji przemysłowej publikowane są w comiesięcznych cyklach, natomiast dane o <a href="http://www.forum.traderteam.pl/viewtopic.php?t=263" title="produkt krajowy brutto - pkb">pkb</a> prezentowane są raz na kwartał.8

przemyslo.PNG

Produkcja przemysłowa oraz <a href="http://www.forum.traderteam.pl/viewtopic.php?t=263" title="produkt krajowy brutto - pkb">pkb</a> w USA

Źródła: Biuro Analiz Ekonomicznych (http://www.bea.gov), System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (http://www.federalreserve.gov).

Zadziwiający jest fakt występowania tak ścisłej korelacji między tymi dwoma wskaźnikami Produkcja przemysłowa w USA stanowi zaledwie 19% <a href="http://www.forum.traderteam.pl/viewtopic.php?t=263" title="produkt krajowy brutto - pkb">pkb</a>, w Polsce jest to 31%, natomiast w Europie osiąga poziom 24%. Powyższe, niemalże identyczne wykresy mogą być wytłumaczone przez to, że sektor usług wahający się w zależności od kraju pomiędzy 65-80% w dużej mierze korzysta z różnego rodzaju produktów wyprodukowanych w fabrykach danego kraju. Świadczenie usług lotniczych wymaga zakupu samolotów oraz paliwa, wszelkiego rodzaju biurowce, banki nie obędą się bez wyposażenia w komputery i innych urządzeń biurowych. Także powstawanie wszelkiego rodzaju usług, pociąga za sobą konieczność wydatkowania pieniędzy na zakup, modernizację i użytkowanie produktów przemysłu przetwórczego. Wynika stąd, że niski udział produkcji przemysłowej w <a href="http://www.forum.traderteam.pl/viewtopic.php?t=263" title="produkt krajowy brutto - pkb">pkb</a> jest potęgowany przez sektor usług, przez co produkcja ta w znaczący sposób wpływa na stan gospodarki krajowej.

Ze względu na tak ścisłą korelację produkcji przemysłowej z Produktem Krajowym Brutto, wzrost tego wskaźnika będzie zachętą dla inwestorów do lokowania środków w kraju o wyższej produkcji przemysłowej. Podobnie jak <a href="http://www.forum.traderteam.pl/viewtopic.php?t=263" title="produkt krajowy brutto - pkb">pkb</a>, wzrostowy trend tego wskaźnika będzie informował o dobrej kondycji danego kraju na arenie międzynarodowej. Dodatkowo może być wykorzystywany jak prognoza przyszłego poziomu <a href="http://www.forum.traderteam.pl/viewtopic.php?t=263" title="produkt krajowy brutto - pkb">pkb</a> i wczesny sygnał pogarszającej się sytuacji gospodarczej państwa.

W sytuacji gdy znacząco wzrasta popyt w gospodarce na określone dobra, fabryki zwiększają produkcję by zaspokoić rosnące zapotrzebowanie klientów. Wraz ze wzrostem popytu zwiększa się wykorzystanie mocy produkcyjnych, aby sprostać rosnącym zamówieniom. Stan taki, gdy fabryki pracują na podwyższonych obrotach rodzi obawy o niekontrolowany wzrost inflacji w gospodarce. Jedną z podstawowych metod obrony przed rosnącym poziomem cen jest podwyższanie stóp procentowych. Ma to wywołać efekt w postaci zmniejszenia inwestycji przez przedsiębiorstwa, a tym samym obniżenia ogólnej produkcji i zachowanie stałych cen.

Zależność pomiędzy wykorzystaniem mocy produkcyjnych, a wysokością stopy procentowej wyraźnie widać na Rys. 3. Wynikać stąd może, że Rezerwa Federalna USA zwraca baczną uwagę na wykorzystanie mocy produkcyjnych przy ustalaniu wysokości stóp procentowych.9 Dla inwestorów, którzy działają na rynku papierów wartościowych o stałym dochodzie, korzystniejszym obszarem do inwestycji jest ten kraj w którym wysokość stóp procentowych jest wyższa niż w innym. W wyniku przerzucania kapitału do innych krajów, gdzie oprocentowanie jest korzystniejsze, inwestor zmuszony jest do wymiany pieniędzy na walutę danego kraju, co może być powodem aprecjacji waluty względem innych walut.10

przemyslo1.PNG

Stopa procentowa oraz wykorzystanie mocy produkcyjnych w USA

Źródła: System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (http://www.federalreserve.gov).

1. Polski rynek walutowy - J. Klepacki

2. Wskaźniki ekonomiczne - R. Yamarone

3. Wskaźniki ekonomiczne - R. Yamarone

4. http://www.bankier.pl/inwestowanie/notowania/macro.html

5. Podstawy ekonomii - R. Milewski

6. Podstawy ekonomii - R. Milewski

7. Ekonomia - D. Begg

8. Wskaźniki ekonomiczne - R. Yamarone

9. Wskaźniki ekonomiczne - R. Yamarone

10. Rynek walutowy i pieniężny - Reuters

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

×
×
  • Create New...