Jump to content
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble
Slate Blackcurrant Watermelon Strawberry Orange Banana Apple Emerald Chocolate Marble

hhgjhgjhg

AsFX

Formacje liniowe

Recommended Posts

Bardzo mała ilość osób zwraca w ogóle uwagę na tego typu formacje. Moim zdaniem są one bardzo użyteczne ( są podstawą gry opierającej się na AT ). Dla mnie sukces na rynku tkwi w prostocie i tego się trzymam. W tym temacie postaram się wam przybliżyć formacje liniowe. Niektóre z nich znane są tylko graczom na GPW lecz można je też stosować na Forex. Część z nich na pewno już znacie ale starałem się również znaleźć i opisać formacje które będą dla was czymś nowym.

Więc zaczynamy.

Chorągiewki i flagi.

8a971a232b647952.gif

9c43771314b8f782.gif

Chorągiewki i flagi to jedne z pewniejszych formacji. Występują po bardzo szybkim (prawie pionowym) ruchu cen. Zapowiadają kontynuację ruchu w danym kierunku. Do ich wyznaczania konieczne są cztery punkty zwrotne (1,2,3,4 - oznaczone na rysunku kolorem niebieskim). Podczas kształtowania się chorągiewki wolumen obrotów powinien bardzo wyraźnie maleć. Zasięg ruchu po wybiciu z formacji powinien być co najmniej równy wielkości ruchu dojścia do niej, mierzonego od jakiegoś punktu charakterystycznego - np. od wybicia z poprzedniej formacji bądź przebicia poziomu oporu (pomiar wielkości ruchu oznaczono na rysunku pionową linią fioletową). Idealnie zgodna z wzorcem chorągiewka lub flaga zapowiada kontynuację ruchu o określonym zasięgu z prawdopodobieństwem aż 90%.

Przy ocenie poprawności tych formacji należy pamiętać że:

- formacja powinna wystąpić po prawie pionowym ruchu cen (bez większych korekt);

- wolumen powinien bardzo wyraźnie maleć podczas kształtowania się formacji;

- podczas wybicia w górę wolumen obrotów powinien wyraźnie wzrosnąć.

Głowa i ramiona, pospolicie nazywana RGR czyli ramię, głowa, ramię.

cc0ac5779ee644ad.gif

Formacja ta zapowiada "zawsze" spadek cen i najczęściej występuje przed odwróceniem trendu wzrostowego. Pełne wykształcenie formacji następuje po wyznaczeniu czterech punktów charakterystycznych (1,2,3 i 4). Punkty (1) i (3) oznaczają ramiona formacji, punkt (2) oznacza głowę. Ostatni, czwarty punkt zostaje wyznaczony po przebiciu linii szyi (oznaczonej cienką linią niebieską). Podczas kształtowania się głowy i ramion bardzo ważne jest, aby wolumen obrotów zachowywał się zgodnie z teorią. Jeśli rozpatrujemy formację jako całość, to wolumen powinien maleć.

Przy wyznaczaniu kolejnych punktów charakterystycznych dla formacji wolumen obrotów powinien wyglądać następująco:

- maksimum lokalne podczas wykształcenia się lewego ramienia (1);

- niższa wartość podczas wyznaczania głowy (2);

- wzrost po spadku cen do linii szyi;

- spadek podczas wyznaczania prawego ramienia (3);

- wzrost (przynajmniej niewielki) po wybiciu przez linię szyi (4).

Wielkość ruchu cen po wybiciu z formacji (mierzona od punktu wybicia - W) powinna być co najmniej równa wysokości głowy ponad linię szyi (linia fioletowa). Linia szyi nie musi być idealnie pozioma.

Odwrócona głowa i ramiona.

2d202c9188d87a58.gif

Formacja ta zapowiada "zawsze" wzrost cen i najczęściej występuje przed odwróceniem trendu spadkowego. Pełne wykształcenie formacji następuje po wyznaczeniu czterech punktów charakterystycznych (1,2,3 i 4). Punkty (1) i (3) oznaczają ramiona formacji, punkt (2) oznacza głowę. Ostatni, czwarty punkt zostaje wyznaczony po wybiciu ponad linię szyi (oznaczoną cienką linią niebieską). Podczas kształtowania się formacji odwróconej głowy i ramion bardzo ważne jest, aby wolumen obrotów zachowywał się zgodnie z teorią.

Przy wyznaczaniu kolejnych punktów charakterystycznych dla formacji wolumen obrotów powinien wyglądać następująco:

- maksimum lokalne podczas wykształcenia się lewego ramienia (1);

- niższa wartość podczas wyznaczania głowy (2);

- po ukształtowaniu głowy wyraźny wzrost przy penetracji linii szyi;

- spadek podczas wyznaczania prawego ramienia (3);

- wyraźny wzrost przy wybiciu przez linię szyi (4).

Wielkość ruchu cen po wybiciu z formacji (ponad punkt wybicia W) powinna być co najmniej równa wysokości głowy mierzonej od linii szyi (linia fioletowa). Linia szyi nie musi być idealnie pozioma.

Klin zniżkujący.

8b85235957c91980.gif

Klin zniżkujący jest formacją, która "zawsze" zapowiada wzrost cen. Częściej kształtuje się ona podczas średnioterminowej korekty trendu wzrostowego niż przy długotrwałych spadkach. Wyznaczenie klina jest możliwe dopiero po zauważeniu czterech punktów zwrotnych (1,2,3,4), które wyznaczają dwie malejące proste - górną i dolną krawędź klina. Wybicie z klina (W) powinno nastąpić nie wcześniej niż 30% przed jego końcem (początek i koniec określają: pierwszy punkt - P zwrotny oraz wierzchołek - K) i powinno być potwierdzone przez wyraźny wzrost wolumenu obrotów. Bardzo często po wybiciu występuje korekta (oznaczona kolorem zielonym) i dopiero po tej korekcie ma miejsce właściwy wzrost. Jego długość jest pośrednio zależna od wysokości klina, jednak najczęściej zwyżka kończy się w okolicach najbliższego wyraźnego oporu.

Klin zwyżkujący.

ce17b1c4c604e3e3.gif

Klin zwyżkujący jest formacją, która "zawsze" zapowiada spadek cen. Często kształtuje się ona podczas krótkich wzrostów przy długotrwałych spadkach lub w ostatniej fazie hossy. Wyznaczenie klina jest możliwe dopiero po zauważeniu czterech punktów (1,2,3,4) zwrotnych, które wyznaczają dwie zwyżkujące proste - górną i dolną krawędź klina. Wybicie z klina (W) powinno nastąpić nie wcześniej niż 30% przed jego końcem (początek i koniec określają: pierwszy punkt - P zwrotny oraz wierzchołek - K). Bardzo często po wybiciu występuje krótki ruch powrotny w górę (oznaczony kolorem zielonym) i dopiero po nim ma miejsce dalsza zniżka. Wielkość spadku jest pośrednio zależna od wysokości klina, jednak najczęściej zniżka kończy się w okolicach najbliższego wyraźnego wsparcia.

Podwójne dno.

c432b5efb1e21956.gif

Formacja ta (znana też jako "W") występuje w końcowej fazie zniżki i zapowiada odwrócenie tendencji. Formację wyznaczają dwa minima cenowe na tym samym poziomie (1,3) rozdzielone wyraźnym wzrostem cen. Wolumen obrotów jest często największy podczas wyznaczania pierwszego minimum, lecz nie jest to warunek poprawności formacji. Sygnał kupna zostaje wygenerowany po wybiciu ponad maksimum cenowe (2) i musi mu towarzyszyć wyraźny wzrost wolumenu obrotów. Czasami po wybiciu mamy do czynienia z korektą w dół (oznaczona kolorem zielonym).

Podwójny szczyt.

bc1e622d7b2080d1.gif

Formacja ta (znana też jako "M") występuje w końcowej fazie długo lub średnioterminowej zwyżki i zapowiada odwrócenie tendencji. Formację wyznaczają dwa maksima cenowe na tym samym poziomie (1,3) rozdzielone wyraźnym spadkiem cen. Wolumen obrotów jest często największy podczas wyznaczania pierwszego maksimum, rośnie też przy wyznaczaniu następnego lecz nie jest to warunek poprawności formacji. Sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany po przebiciu w dół minimum cenowego (2) pomiędzy szczytami.

Prostokąt.

6025c7132e312856.gif

Prostokąty częściej zapowiadają kontynuację wcześniejszego trendu niż jego odwrócenie. Formację prostokąta wyznaczają linie poziome poprowadzone przez dwa maksima i dwa minima. Dopiero po ustaleniu tych czterech punktów (1,2,3,4) można mówić o wykształceniu się prostokąta. W obrębie formacji wolumen obrotów powinien wykazywać tendencję spadkową. Dość często w obrębie prostokąta występuje dokładnie sześć punktów zwrotnych przed wybiciem. Sygnał kupna zostaje wygenerowany po wybiciu przez górną krawędź, przy czym wolumen musi wyraźnie wzrosnąć (rys. 1). Często po wybiciu następuje ruch korekcyjny - oznaczony kolorem zielonym. Sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany po przebiciu dolnej krawędzi (rys. 2). Wielkość wzrostu lub spadku cen po wybiciu z prostokąta powinna być co najmniej równa wysokości formacji (patrz linia fioletowa na rysunku).

Trójkąt symetryczny.

77354482b2bc428b.gif

Trójkąt symetryczny częściej zapowiada kontynuację wcześniejszego ruchu niż jego odwrócenie. Formację wyznaczają dwie zbieżne linie poprowadzone przez dwa maksima i dwa minima. Dopiero po ustaleniu tych czterech punktów (1,2,3,4) można mówić o ukształtowaniu się formacji. W obrębie formacji wolumen obrotów powinien wykazywać tendencję spadkową. Dość często w obrębie trójkąta występuje dokładnie sześć punktów zwrotnych przed wybiciem. Sygnał kupna zostaje wygenerowany po wybiciu przez górną krawędź przy czym wolumen musi wyraźnie rosnąć (rys. 1). Nierzadko po wybiciu następuje ruch korekcyjny (oznaczony kolorem zielonym). Sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany po przebiciu dolnej krawędzi formacji (rys. 2). Wybicie z trójkąta symetrycznego powinno nastąpić w granicach od 50% do 25% przed jego końcem licząc od początku formacji (P) czyli pierwszego punktu zwrotnego do przecięcia ramion trójkąta (K). Wybicie w innym momencie jest często ruchem fałszywym. Wielkość wzrostu lub spadku cen po wybiciu z trójkąta powinna być co najmniej równa wysokości formacji mierzonej w drugim punkcie zwrotnym (patrz linia fioletowa na rysunku). Bardzo często poziom wyznaczony przez wierzchołek trójkąta (K) stanowi silne wsparcie lub opór.

Trójkąt zniżkujący.

f96fd3804b779576.gif

Trójkąt zniżkujący jest formacją w której dolna krawędź jest linią poziomą, a górna linią zwyżkującą. Formację można wyznaczyć dopiero po ustanowieniu dwóch minimów na tym samym poziomie (2,4) oraz dwóch maksimów (1,3). Podczas kształtowania się trójkąta wolumen obrotów powinien maleć. Sygnał sprzedaży zostaje wygenerowany po przebiciu dolnej (poziomej) krawędzi. Czasem po wybiciu następuje ruch korekcyjny (oznaczony kolorem zielonym). Wybicie z trójkąta zniżkującego powinno nastąpić nie później niż 25% przed jego końcem licząc od początku formacji (P) czyli pierwszego punktu zwrotnego do przecięcia ramion trójkąta (K). Późniejsze wybicie często bywa ruchem fałszywym. Wielkość spadku po wybiciu z trójkąta powinna być co najmniej równa wysokości formacji mierzonej w drugim punkcie zwrotnym (patrz linia fioletowa na rysunku). Bardzo często poziom wyznaczony przez dolną krawędź stanowi silny opór (jeśli nastąpi wybicie w dół).

Trójkąt zwyżkujący.

65ceed457952273c.gif

Trójkąt zwyżkujący jest formacją w której górna krawędź jest linią poziomą, a dolna linią zwyżkującą. Formację można wyznaczyć dopiero po ustanowieniu dwóch maksimów na tym samym poziomie (1,3) oraz dwóch minimów (2,4). Podczas kształtowania się trójkąta wolumen obrotów powinien maleć. Sygnał kupna zostaje wygenerowany po wybiciu przez górną (poziomą) krawędź przy wyraźnym wzroście wolumenu obrotów. Nierzadko po wybiciu następuje ruch korekcyjny (oznaczony kolorem zielonym). Wybicie z trójkąta zwyżkującego powinno nastąpić nie później niż 25% przed jego końcem licząc od początku formacji (P) czyli pierwszego punktu zwrotnego do przecięcia ramion trójkąta (K). Późniejsze wybicie jest często ruchem fałszywym. Wielkość wzrostu cen po wybiciu z trójkąta powinna być co najmniej równa wysokości formacji mierzonej w drugim punkcie zwrotnym (patrz linia fioletowa na rysunku). Bardzo często poziom wyznaczony przez górną krawędź stanowi po wybiciu silne wsparcie.

Spodek.

c57cc8236136b411.gif

Spodek jest jedną z najbardziej zyskownych formacji, ponieważ wzrost cen po wybiciu jest często bardzo duży. Podczas tworzenia się formacji kształt kursu przypomina spodek. Wolumen obrotów zachowuje się podobnie jak kurs (też ma kształt spodka) lecz jego wahania wyprzedzają nieco ruchy kursu (obroty zaczynają rosnąć lub spadać nieco wcześniej niż kurs). Jeśli w czasie kształtowania spodka następuje gwałtowny wzrost cen, wolumen także musi silnie rosnąć (patrz punkt A). Sygnał kupna następuje po wybiciu ponad poziom wyznaczający górną granicę formacji - poziom ten jest określony przez lewą cześć spodka wykształconą przy największych obrotach. Wybicie ze spodka musi zostać potwierdzone silną zwyżką wolumenu obrotów. Często po wybiciu następuje ruch korekcyjny w dół (oznaczony kolorem zielonym), po czym zwyżka jest kontynuowana.

Odwrócony spodek.

dfb86372d42f03da.gif

Odwrócony spodek jest jedną z rzadziej występujących formacji. Podczas jego tworzenia kształt kursu przypomina odwrócony spodek. Wolumen obrotów powinien osiągać najwyższe wartości przy maksymalnym poziomie kursu i pod koniec odwróconego spodka. Sygnał sprzedaży następuje po przebiciu poziomu wyznaczającego dolną granicę formacji. Poziom ten jest określony przez lewą cześć spodka wykształconą przy stosunkowo niskich obrotach.

A tutaj dwie formacje które moim zdaniem są jednymi z tych mało znanych.

Diament.

b488deac5703d96d.gif

Diamenty pojawiają się raczej rzadko i wyglądają jak dwa połączone trójkąty: odwrócony i symetryczny. Wyznaczenie formacji może nastąpić po wykształceniu się obu trójkątów. Wielkość ruchu po wybiciu powinna wynieść co najmniej tyle, ile wynosi wysokość formacji. Sygnały kupna bądź sprzedaży generowane są w ten sam sposób co dla trójkątów symetrycznych, z tą różnicą, że diamenty najczęściej zapowiadają odwrócenie tendencji.

Baza.

04e73836cc171550.gif

Podczas kształtowania się formacji bazy kurs porusza się w bardzo wąskim zakresie cen przy dość regularnym niskim wolumenie obrotów. Im dłużej kształtuje się baza, tym większy powinien być ruch cen po wybiciu. Sygnał kupna zostaje wygenerowany po wybiciu przez górne ograniczenie formacji (W). Podczas wybicia powinien nastąpić znaczny wzrost wolumenu obrotów.

Pozdrawiam!

=)

Edited by Guest

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bardzo ładne opracowanie, a i źródło też obszerne :) Co do spodka - czy da się go narysować w MT ? Tak z ciekawości pytam, bo nie mam jak sprawdzić > brak platformy na kompie w pracy :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja nie potrafię. Ale może niech ktoś bardziej zaawansowany w zabawach na MT4 sie wypowie. Osobiście spodek rysuje przy użyciu koła. Dolna część wyznacza właśnie tą formację.

Pozdrawiam!

=)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ja nie potrafię. Ale może niech ktoś bardziej zaawansowany w zabawach na MT4 sie wypowie. Osobiście spodek rysuje przy użyciu koła. Dolna część wyznacza właśnie tą formację.

Sprawdzone i potwierdzone :) A dokładniej to narzędzie w MT4 nazywa się elipsa i po narysowaniu możemy ją dopasowywać jak nam wygodnie (czyt. mniej więcej aby dolna część tworzyła spodek)

Share this post


Link to post
Share on other sites

niestety, rysunki z pierwszego posta znikły; warto by je jakoś przywrócić;

były chyba na hostingu fotosik.pl, szkoda że nie bezpośrednio na forum

Share this post


Link to post
Share on other sites

Witam serdecznie, czy istniała by możliwość wyrzucenia zdjęć do tematu głównego, jest bardzo wartościowy ale bez zdjęć niektórym się na nic nie przyda, dziękuje, pozdrawiam.

Ps. Te formacje to występują na jakiś konkretnych interwalach czasowych, czy to nie ma znaczenia, czy np. na h1 się pojawi czy na m1?

Dziekuje

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

×
×
  • Create New...